มหาวิทยาลัย, เรียงความ

ตัวอย่าง คํานํา รายงาน มหาลัย

ตัวอย่างการเขียนคำนำ สำหรับรายงานในระดับชั้นมหาวิทยาลัย

--- Advertise ----———————————————————————

คํานํา

รายงานเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา…….   โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ……..

ผู้ทํารายงานหวังว่ารายงานฉบับนี้ จะทําให้……

ผู้ทํารายงานหวังว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปในการใช้เป็นแนวทางในการ…….

ชื่อ นามสกุล

30 ธันวาคม 2559

Facebook Comments