ทั่วไป

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ครู download ที่นี่

 การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ.มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางราชการได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ ก.พ. กำหนด มาปฏิบัติงานราชการ และกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ก.พ. จะรับรองคุณวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา ที่สถาบันการศึกษาได้จัดทำขึ้น และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วหมายถึง ก.พ. รับรองคุณวุฒิ แต่มิได้รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสถาบันการศึกษาในประเทศก็แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน

--- Advertise ----1.ภาครัฐบาล

2.ภาคเอกชน

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ครู download ที่นี่

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐ

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐ (สารบัญ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

____________________________________________________

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (คำนำ)

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สารบัญ)

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ISBN)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยชินวัตร

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มหาวิทยาลัยตาปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยธนบุรี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

มหาวิทยาลัยเนชั่น

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชธานี

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

มหาวิทยาลัยเอเชียน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยอีสาน

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง

วิทยาลัยเชียงราย

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยทองสุข

วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วิทยาลัยนครราชสีมา

วิทยาลัยนานาชาติเซนท์เทเรซ่า

วิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

วิทยาลัยราชพฤกษ์

วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง

วิทยาลัยศรีโสภณ

วิทยาลัยสันตพล

วิทยาลัยแสงธรรม

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

สถาบันกันตนา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

สถาบันรัชต์ภาคย์

สถาบันอาศรมศิลป์

 

Facebook Comments