ทั่วไป

คำขวัญ จังหวัดสุโขทัย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปลภาษาไทย

คำขวัญจังหวัดสุโขทัย แบบภาษาไทย
มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย

เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา

งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ

สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข

คำขวัญจังหวัดสุโขทัย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญจังหวัดสุโขทัย ภาษาอังกฤษ

คำขวัญจังหวัดสุโขทัย ภาษาอังกฤษ
Source of national heritage, The Thai alphabets,

The best Loy Krathong celebrations, Firm foundation of Buddhism

Tthe fine Teen Jok cloth, ancient chinaware,

Holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness.

Facebook Comments