ทั่วไป

วิธีการทํารายงาน 5 บท มีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

ตัวอย่างการจัดทำรายงาน หรือ โครงงาน 5 บท

ตัวอย่าง โครงการ รายงาน 5 บท
ตัวอย่าง โครงการ รายงาน 5 บท
บทที่ 1 บทนำ1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
(สภาพปัจจุบัน เป็นการบรรยายสภาพทั่วไปของสิ่งที่สนใจจะศึกษา)
(ปัญหา เป็นการบรรยายปัญหาของของสิ่งที่สนใจจะศึกษา )
(สาเหตุของปัญหา เป็นการบรรยายถึงสาเหตุที่นำมาซึ่งปัญหาของของสิ่งที่สนใจจะศึกษา )
(แนวทางแก้ไขปัญหา เป็นการบรรยายถึงแนวทางแก้ไขปัญหาของของสิ่งที่สนใจจะศึกษา )
(การสรุปที่มาและความสำคัญของปัญหา โดยอาจสรุปได้ว่า”คณะผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ที่จะจัดสร้างโครงงาน ……”1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างโครงงาน
1 เพื่อศึกษา ….(ชื่อโครงงาน)…..
2 เพื่อ………………………………………………………………
3 เพื่อ………………………………………………………………

--- Advertise ----1.3 ขอบเขตของการจัดสร้างโครงงาน
(คือ สเป๊กของโครงงาน โดยมากมักเขียนเป็นข้อๆ บอกลักษณะที่ชัดเจนของตัวโครงงานเช่น ขนาด น้ำหนัก ความสามารถที่ทำได้ สิ่งที่ทำไม่ได้)

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(เขียนจากวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างโครงงาน หรือขอบเขตของการจัดสร้างโครงงาน)
1 ได้ศึกษาและสามารถดำเนินการสร้าง ….(ชื่อโครงงาน)…..
2 สามารถ………………………………………………………………
3 สามารถ………………………………………………………………

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดสร้างโครงงาน
ในการจัดสร้าง….(ชื่อโครงงาน)….. จำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวของดังนี้
– (เรื่องที่ 1)
– (เรื่องที่ 2)

รายละเอียดดังนี้
2.1 เรื่องที่ 1 ………………………………………………………………………………..
2.2 เรื่องที่ 2 ………………………………………………………………………………..บทที่ 3 ขั้นตอนการจัดสร้างโครงงาน
(เป็นการ แสดงถึงรูปแบบการออกแบบการจัดสร้างโครงงานโดยอาจจะรวมถึงการออกแบบเวลาการ จัดสร้างโครงงานด้วยก็ได้) ในการจัดสร้างโครงงาน ….(ชื่อโครงงาน)….. มีแผนการจัดสร้างดังนี้
3.1 การวิเคราะห์ปัญหา
(อาจใช้วิธี Brain strom หรือแผนผังการระดมสมอง และแผนผัง Concept)
3.2 การออกแบบการจัดสร้างโครงงาน
(อาจแผนผัง Content Network)
(อาจแสดงการออกแบบตารางเวลาด้วยแกนท์ชาร์ต)
3.2 การดำเนินการสร้าง3.3 การทดสอบและการปรับปรุง
(ควรแสดงตารางการทดสอบ ซึ่งระบุว่าโครงงานของเรามีการทดสอบการทำงานที่จุดใดบ้าง)
——————————————————————————–
วิธีการทดสอบ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ
——————————————————————————–1 ………. …………………………..
2 ………. …………………………..
——————————————————————————–

3.3 การสรุปผลการจัดสร้าง

บทที่ 4 ผลการจัดสร้างโครงงาน
4.1 การทดสอบ(ควรแสดงตารางการทดสอบ ซึ่งระบุว่าโครงงานของเรามีการทดสอบการทำงานที่จุดใดบ้าง)
——————————————————————————–
วิธีการทดสอบ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ
——————————————————————————–1 ………. ………………………….. …………………………..
2 ………. ………………………….. …………………………..
——————————————————————————–
4.2 การปรับปรุง(แสดงการปรับปรุงผลการทดสอบที่ไม่ได้ตามผลที่คาดว่าจะได้รับ)

บทที่ 5 การสรุปผลการจัดสร้างโครงงานปัญหาและข้อเสนอแนะ
5.1 การสรุปผลการจัดสร้างโครงงาน
5.2 ปัญหาการจัดสร้างโครงงาน
5.3 ข้อเสนอแนะ

Facebook Comments